Pracownia Badań Uziarnienia i Cech Teksturalnych

System badań teksturalnych obejmuje:

ASAP 2020 HD Micromeritics

Aparat służący do precyzyjnych pomiarów sorpcji fizycznej gazów i par cieczy metodą objętościową. Umożliwia zarejestrowanie izoterm adsorpcji/desorpcji dla materiałów stałych w szerokim zakresie ciśnień względnych. Analiza izoterm pozwala na obliczenie parametrów teksturalnych badanych materiałów, takich jak: powierzchnia właściwa, objętość porów (w tym objętość mikro- , mezo- i makroporów), średni wymiar porów, dystrybucja wielkości porów (rozkład objętości i powierzchni). Stosowanymi adsorbatami są m.in.: azot, argon, krypton, tlenek węgla, dwutlenek węgla, para wodna oraz pary alkoholi i węglowodorów. Badaniu mogą być poddawane ciała stałe o zróżnicowanym stopniu uziarnienia, porowatości i rozwinięciu powierzchni.

 

SediGraph III, Micromeritics

Analizator wielkości cząstek nowej generacji umożliwiający pomiar wielkości ziaren w zawiesinie wodnej lub innych cieczach metodą sedymentacyjną ze skanerem rentgenowskim, z zakresem pomiarowym od 0,1 do 300 µm

Saturn DigiSizer II, Micromeritics

Analizator rozmiaru cząstek wykorzystujący zaawansowaną, cyfrową technologię rejestracji obrazu. Pozwala na pomiar wielkości ziaren w zawiesinie wodnej lub innych cieczach metodą dyfrakcji światła laserowego, zakres pomiarowy od 0,04 do 2500µm.