Pracownia Rentgenograficzna i Fluorescencji Rentgenowskiej

Stanowisko spektroskopii rentgenowskiej XRF

Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej z Dyspersją Fal (WDXRF) ZSX Primus II RIGAKU

Spektrometr wyposażony jest w lampę rentgenowską z anodą Rh o mocy 4kW z czołowym okienkiem Be (30µm). Zestaw 7 kryształów analizujących umożliwia analizę jakościową i ilościową pierwiastków w zakresie od azotu do uranu (N-U). Półfokusacyjny spektrometr ZSX Primus II wyposażony jest w dwa detektory,  scyntylacyjny i proporcjonalny przepływowy, służące do analizy odpowiednio ciężkich i lekkich pierwiastków.

Możliwość pomiaru z obszaru o średnicach 35, 30, 20, 10, 1, 0,5 mm pozwala na badanie punktowych składów powierzchni próbki oraz na tworzenie mapy, jedno lub dwuwymiarowej, zawartości pierwiastków na powierzchni próbki.

W Laboratorium wykonujemy analizy jakościowe i ilościowe próbek litych oraz proszkowych. Preparatyka w postaci pastylek prasowanych i topionych pereł.

Oprogramowanie spektrometru umożliwia również wykonywanie analiz metodą bezwzorcową opartą na algorytmie parametrów fundamentalnych.

Stanowisko dyfraktometrii rentgenowskiej XRD

SmartLab RIGAKU

Wyposażenie:

 • lampa rentgenowska, z wirującą antykatodą Cu, o mocy 9 kW
 • goniometr typu theta-theta o promieniu 30 cm i zakresie pomiarowym 0.5÷150º2Θ
 • układ formowania wiązki pierwotnej rozbieżnej i równoległej
 • detektory scyntylacyjny SC i paskowy D/tex Ultra
 • odpowiednie, do detektorów, systemy monochromatyzacji refleksyjnej
 • kamera wysokotemperaturowa HTK 1200
 • kamera o zmiennej, stabilizowanej, wilgotności CHC

MiniFlex Rigaku

Wyposażenie:

 • lampa rentgenowska, z antykatodą Cu, o mocy 600 W
 • goniometr typu theta-2theta o promieniu 15 cm i zakresie pomiarowym 1.0÷150º2Θ
 • układ formowania wiązki pierwotnej rozbieżnej z automatyczną szczeliną dywergencyjną
 • refleksyjny, ze zgiętym monokryształem,  monochromator grafitowy
 • licznik scyntylacyjny

Zakres wykonywanych pomiarów:

 • rejestracja rentgenogramów standardowych, do analizy fazowej – preparaty ładowane od góry („front loading”), z krokiem 0,05°2Θ i czasem zliczania impulsów 1sek/krok
 • rejestracja rentgenogramów płaskich preparatów orientowanych, metodą sedymentacyjną, do badania minerałów ilastych
 • rejestracja rentgenogramów do wyznaczania parametrów sieciowych – preparaty ładowane od góry („front loading”), z krokiem <0,05°2Θ i czasem zliczania impulsów >1sek/krok
 • rejestracja rentgenogramów do analizy ilościowej i strukturalnej – preparaty ładowane od tyłu („back loading”) lub z boku („side loading”), z krokiem <0,05°2Θ i czasem zliczania impulsów >1sek/krok
 • rejestracja rentgenogramów próbek w różnych temperaturach, od pokojowej do 1200°C i w różnej atmosferze (rekomendowanej przez producenta aparatu)
 • rejestracja rentgenogramów próbek w różnej wilgotności względnej, od 5% do 98%